Tolurex 50 SC

Tolurex 50 SC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели во:
  - Зимска пченица
  - Зимски јачмен