Pyrinex 48 EC

Pyrinex 48 EC е инсектицид со длабинско делување за сузбивање на голем број штетни инсектициди во:
  - Овоштарство
  - Лозарство
  - Градинарство
  - Поледелство
 Pyrinex 48 EC