Nimrod 25 EC

Фунгицид со протективно и куративно дејство за сузбивање на причинителите на пепелници во:
  - Овоштарство
  - Лозарство
  - Градинарство
 
Nimrod 25 EC