Leopard 5 EC

Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести плевели во:
  - Градинарството
  - Поледелството
  - Овоштарството
  - Лозарството
  - Украсни растенија
 


Leopard 5 EC