Glyphogan Extra

Тотален фолијарен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести и широколисни плевели во:
  - Винова Лоза
  - Овошни насади
  - Сончоглед
  - Пченица
  - Слободни површини
 


Glyphogan Extra