Galigan 240 EC

Galigan 240 EC е селективен контактен хербицид.
Контролира широк спектар на широколисни и класести плевели во:
  - Овоштарството
  - Лозарството
  - Градинарството
  - Поледелството
 Galigan 240 EC