Feinzin 70 DF

Feinzin 70 DF е селективен системичен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во:
  - Компир
  - Домат
  - Морков
  - Соја
  - Луцерка
Дејствува преку зелената надземмна маса на плевелите и преку кореновиот систем од почвата.
 
Feizin 70 DF