Bumper 25 EC

Bumper 25 EC е системичен фунгицид. Делува протективно и куративно на патогените.
Се применува за сузбивање на пепелници кај:
  - Винова лоза
  - Пченица
  - Јачмен
  - Црна и кафеава рѓа кај пченица.
 
Bumper 25 EC