Aviator

Aviator е системичен фунгицид за сузбивање на причинителите на инфективни болести во:
  - Винова лоза
  - Градинарски култури
  - Поледелски култури
 
Aviator